English version of this page

CUNP PhD/Postdoc-stipend til reise og opphold 2022

Det norske universitetssenter i Paris lyser ut stipend til reise- og opphold for ph.d.-kandidater og postdoktorer i Paris eller det øvrige Frankrike. Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Fem personer av begge kjønn er samlet rundt et bord.
Foto: Pixabay.com

Det Norske Universitetssenter i Paris (Centre Universitaire de Norvège à Paris – CUNP) lyser ut stipender av 1–2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder/forskningsinstitusjoner i Paris eller andre steder i Frankrike. Ordningen gjelder for PhD-kandidater og ansatte i Postdoktor-stillinger med opptak ved medlemsinstitusjonene Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og juss. Stipendet skal være et bidrag til å dekke reise- og ekstra oppholdskostnader. Det gis NOK 20 000 pr. måned til dekning av bolig og andre ekstrakostnader. I tillegg vil reise på økonomiklasse bli dekket inntil NOK 5 000. Støtten utbetales normalt til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

Søker må fylle ut søknadsskjema.

Søknaden sendes som e-post. Prosjektskisse for hhv. pågående PhD- eller Postdoc-prosjekt skal legges ved. Søknaden (se eget søknadsskjema) skal inneholde opplysninger om: 

  • Personlige data (navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer)
.
  • Hvilket institutt og institusjon du har opptak/er ansatt ved
.
  • Fagområde.
  • Navn på veileder (gjelder PhD).
  • Fagmiljø/institusjon for opphold, og (om relevant) navn/stilling for kontaktperson i Frankrike.
  • Antall måneder/uker du ønsker i Frankrike (og hvilke)
.
  • Skisse/beskrivelse (inntil 2 sider) av hva du ønsker å oppnå med oppholdet ved dette fagmiljøet/institusjonen, og begrunnelse av hvorfor dette miljøet/denne institusjonen er prosjektrelevant. Hvordan/på hvilke måter støtter oppholdet opp under hhv. PhD- eller Postdoc-prosjektet? 

Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av 2022. 

Søkere kan vanligvis tildeles stipend maksimalt to ganger: én gang som PhD-kandidat og én gang som Postdoktor. Om særlige grunner tilsier det, kan en søker tildeles stipend inntil tre ganger. Dette må i så fall grunngis spesielt i søknaden.    

Søknader sendes pr e-post til Yann Hascoët, Centre Universitaire de Norvège à Paris : yann.hascoet@msh-paris.fr

Etter avsluttet opphold skal det sendes en kort rapport om arbeidet til Yann Hascoët.

Nærmere opplysninger ved senterleder Marek Thue Kretschmer (+33 7 88 43 81 67 / +47 913 336 41) eller administrativ leder Yann Hascoët (+33 6 23 75 13 81).

SØKNADSFRIST er 1. februar 2022.

Søknadene vil bli behandlet slik at svar foreligger innen midten av februar 2022.

Publisert 6. mars 2018 17:26 - Sist endret 25. nov. 2021 17:12