English version of this page

Forskerstipend 2022

Det norske universitetssenter i Paris lyser ut stipender til reise- og opphold for forskere til Paris eller det øvrige Frankrike. Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Kvinne sitter og leser en bok med Eiffeltårnet i bakrgunnen.
Foto: Colourbox.com

Det Norske Universitetssenter i Paris (Centre Universitaire de Norvège à Paris – CUNP) lyser ut stipender av 1–2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder, forskningsinstitusjoner, arkiver og biblioteker i Paris eller andre steder i Frankrike. Ordningen gjelder for vitenskapelig ansatte ved medlemsinstitusjonene Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og juss. Stipendet skal være et bidrag til å dekke reise- og ekstra oppholdskostnader. Det gis NOK 20 000 pr. måned til dekning av bolig og andre ekstrakostnader. I tillegg vil reise på økonomiklasse bli dekket inntil NOK 5 000. Støtten utbetales normalt til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

Søker må fylle ut søknadsskjema.

Søknaden sendes som e-post. Prosjektskisse for forskningsprosjektet skal legges ved. Søknaden skal inneholde opplysninger om: 

  • Personlige data (navn, postadresse, institusjonstilhørighet, e-postadresse, mobilnummer)
.
  • Hvilket institutt/institusjon du samarbeider med eller hvilket arkiv/bibliotek som er relevant for ditt forskningsprosjekt.
  • Fagområde.
  • Eventuelt (om relevant) navn/stilling for kontaktperson i Frankrike.
  • Antall uker du ønsker i Frankrike (og hvilken periode)
.
  • Skisse/beskrivelse (1-2 sider) av hva du ønsker å oppnå med oppholdet, og begrunnelse av hvorfor oppholdet er prosjektrelevant. Hvordan/på hvilke måter støtter oppholdet opp under ditt forskningsprosjektet? 

Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av 2022. 

Søknader sendes pr e-post til Yann Hascoët, Centre Universitaire de Norvège à Paris: yann.hascoet@msh-paris.fr

Etter avsluttet opphold skal det sendes en kort rapport om arbeidet til Yann Hascoët.

Nærmere opplysninger ved senterleder Marek Thue Kretschmer  (+33 7 88 43 81 67 / +47 913 336 41) eller administrativ leder Yann Hascoët (+33 6 70 43 55 94).

SØKNADSFRIST er 1. februar 2022.

Søknadene vil bli behandlet slik at svar foreligger innen midten av februar 2022.

Publisert 15. des. 2020 11:50 - Sist endret 25. nov. 2021 17:10