Senterets vedtekter

Vedtekter for Det norske universitetssenter i Paris.

Det norske universitetssenter i Paris er plassert ved Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) i Paris.

1. Formål

Det norske universitetssenter i Paris skal bidra til å realisere eierinstitusjonenes internasjonaliseringsstrategier. Senteret har som formål å være en brobygger mellom norske og franske forskere og PhD-studenter.

2. Organisering

Senteret er etablert som et samarbeidstiltak mellom ulike fakulteter ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Styret kan vedta at forskningsinstitusjoner og andre institusjoner innen universitets- og høgskolesektoren kan slutte seg til samarbeidet.

Organisatorisk er Senteret knyttet til Universitetet i Oslo ved Det humanistiske fakultet. Senterets betegnelse på fransk er Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP), Fondation Maison des sciences de l’homme.

3. Oppgaver

Følgende oppgaver vil ligge innenfor Senterets virkeområde:

 • Organisere kurs og seminarer som bidrar til norsk forskerutdanning
 • Arrangement av andre møter, kurs og seminarer for norske, franske og internasjonale forskere
 • Organisere forskerutveksling (stipendordninger)
 • Individuell rådgivning og veiledning av norske forskere og doktorander som ønsker forskningsopphold eller forskningssamarbeid med Frankrike
 • Bistand til franske forskere som ønsker å etablere kontakter med norske forskere og forskningsmiljøer
 • Praktisk rådgivning under opphold i Paris

4. Styret

Styret for Det norske universitetssenter i Paris er ansvarlig for Senterets virksomhet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Styret behandler saker av prinsipiell eller forskningspolitisk betydning. Styret skal behandle følgende saker:

 1. Langsiktig planlegging av virksomheten
 2. Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken
 3. Senterets årsrapport, regnskap, budsjett og handlingsplan
 4. Opptak av nye samarbeidspartnere
 5. Tilsettinger og engasjementer ved senteret

5. Styrets sammensetning

Senterets styre skal ha to medlemmer med vara fra Universitetet i Oslo, samt ett medlem med personlig vara fra universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø og fra Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Institusjonene utpeker representant og vararepresentant med henblikk på at både humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer blir representert. Det humanistiske fakultet ved UiO utpeker styrets leder og sekretær. Styret velger selv sin nestleder.

Styrets medlemmer møtes minst én gang pr. år og har en funksjonstid på fire år. I kraft av sin stilling møter Senterets leder som observatør i styret med tale- og forslagsrett.

6. Ledelse og administrasjon

Styret utarbeider betenkning for Senterets stillinger og engasjementer og sørger for utlysning, innstilling og evt. tilsetting.

Senteret ledes av en senterleder fra en av de samarbeidende institusjoner i Norge som engasjeres for en periode på to år med mulighet for forlengelse. Senterleder opprettholder lønns- og tilsettingsforhold ved hjemmeinstitusjonen. Hjemmeinstitusjonene får vikarmidler. Senterleder får utenlandstillegg samt dekning av bokostnader i henhold til avtale.

Senterleder forestår den daglige drift og representerer Senteret utad. Lederen har ansvar for den samlede faglige og administrative virksomhet innen for rammen av arbeidsbeskrivelsen og de fullmakter som til enhver tid er gitt. Lederen er ansvarlig overfor styret i faglige saker og overfor dekanen ved HF-fakultetet (UiO) i administrative saker.

Senterets administrativt tilsatte er tilsatt ved Universitetet i Oslo og lønnes over Senterets budsjett. I det daglige rapporterer den administrativt tilsatte til senterets leder.

 

(vedtatt 19.02.98, revidert 05.11.99, 29.10.01, 15.03.02, 19.02.2010, 21.2.2014 og 28.10.2015)

Publisert 19. des. 2017 15:30 - Sist endret 13. feb. 2019 12:11