English version of this page

Om senteret – hva gjør vi?

Louvre museum

Louvre museum

Foto: Marco Santiago. Pixabay.com

Senteret skal arbeide for å styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer og enkeltforskere innen samfunnsvitenskap og humaniora.

En prioritert målgruppe er norske forskerrekrutter, i tillegg til etablerte forskere ved de norske deltakende fakulteter og institusjoner som kan nyte godt av Senterets tjenester.

Senterets praktiske oppgaver omfatter blant annet:

Ut over støtte til stipendiater og post.doc., gir senteret normalt ikke økonomisk støtte til reiser og til opphold i Frankrike. Angående slik støtte viser vi til avtalen mellom Norges Forskningsråd og FMSH (se eget kapittel: " Stipend, støtte, o.l."). Denne avtalen gir også norske forskere anledning til å benytte seg av FMSHs infrastruktur (bibliotek, kantine, skrivestue, o.l.). Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til NFR eller til Senteret.

Carte d'accueil FMSH (som gir deg lettere adgang til biblioteker og arkiver, og rabatt på enkelte museer og utstillinger) samt bibliotekskort FMSH kan fåes ved henvendelse til Senteret.

Et av Senterets fortrinn er tilhørigheten til Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH). Dette er en institusjon som huser en lang rekke større og mindre forskningssentre og forskningsprogrammer innen samfunnsvitenskap og humaniora, og med spisskompetanse på hele verden. Dette gir Senteret unike muligheter til kontakt med et bredt spekter av aktuelle forskningsmiljøer. Senteret skal også, så langt det er mulig, sette norske forskere i kontakt med miljøer og enkeltforskere ved andre universiteter og forskningsinstitusjoner i Frankrike.

Nøkkeltall for virksomheten per år

Senterets handlingsplan 2019 beskriver årets aktiviteter.

Senteret arrangerer

  • 10-12 ph.d.-kurs

  • 8-10 forskningsseminarer med til dels betydelig PhD-deltakelse

  • 5 workshops

  • Omtrent 500 forskere deltar på senterets arrangementer

Senteret generer

  • Omtrent 600 ECTS (credits) i ph.d.-utdanningen ved norske universiteter

Senteret tildeler

  • Omtrent 15 stipend pr år (1-2 måneders opphold)

  • Omtrent 5-10 stipend for franske forskere til Norge

Senteret formidler

  • Adresser til utleieboliger