Education and internationalization between the Nation State and the Competition State

Utdanning og internasjonalisering mellom nasjonalstat og konkurransestat

 

Målet for workshopen er å drøfta eit utval paper som tek opp kva internasjonale samanhengar dei nordiske skulesystema har gått, og går inn, som del av. 

Dei internasjonale relasjonane som skulesystema i Norden har gått inn i, er sentrale for å skjøna utforminga av systema og verdiane dei byggjer på. Særskilt interessant er samspelet som har skjedd som eit resultat av at utdanningssystema har spegla seg i omverda. Dette samspelet har skjedd på fleire vis: gjennom ulike utvekslingsprogram, gjennom "branding" av utdanningssystema og gjennom samarbeid i internasjonale organisasjonar som Nordisk Råd, UNESCO og Europarådet. 

I etterkrigstida føregjekk slik verksemd innanfor ein nasjonalstatleg diskurs. I tiåra etter 1980 endra dette seg. I dag vert utdanning i større grad sett som ei vare, på same tid som skule- og utdanning  vert sett som innsatsfaktorar i statane si konkurransekraft. Skule og utdanning inngår såleis i ein global konkurranse. Heller enn at det er nasjonalstaten somer krystalliseringspunktet for skulesystema, kan ein no snakka om at det er konkurransestaten.

 

 

 

Education and internationalization between the Nation State and the Competition State

 

The aim of the workshop is to discuss papers dealing with international relations which the Nordic school systems have been involved in historically as well as presently.

Such international relations are important in order to understand both the design and the values characterizing the Nordic school systems. These systems have been mirrored in the surrounding world in many ways, and on different arenas: through various exchange programs, through the branding of the school systems and through cooperation in international organizations such as the Nordic Council, UNESCO and the Council of Europe.

In the post war period these international relations took place as part of a Nation State discourse. Since the 1980s this has changed. Today education is increasingly regarded as a commodity. Education is seen as aspects of the competitiveness of the states and as part of a global competition. Rather than the Nation State being the crystallization point for the school systems, one can say that it is today the Competition State.

Organizer

Prof. Svein Ivar Angell, UiB
Published Dec. 20, 2018 2:35 PM - Last modified Feb. 21, 2019 3:20 PM